Bardzo Młoda Kultura

Bardzo Młoda Kultura

Bardzo Młoda Kultura Kujawsko-Pomorskie 2019-2021

W latach 2019-2021 pełniliśmy rolę operatora programu Bardzo Młoda Kultura (BMK) w województwie kujawsko-pomorskim. BMK to program dotacyjny Narodowego Centrum Kultury. Zadaniem programu jest projektowanie, testowanie i wdrażanie rozwiązań, które mają zbliżyć sferę edukacji i sferę kultury. 

Jako Operator odpowiadaliśmy w naszym województwie za skomplikowane, trzyletnie zadanie, składające się z:

 

• diagnozowania stanu edukacji kulturowej w województwie i autoewaluacji podejmowanych działań,

• działań organizacyjnych, informacyjnych oraz integracyjnych (np. tworzenie portali informacyjnych, organizacja konferencji, spotkań i prezentacji działań z zakresu edukacji kulturowej, wymiana doświadczeń edukatorów),

•  prowadzenia szkoleń i warsztatów dla animatorów kultury, pedagogów i edukatorów, a także konsultacje i doradztwo,
•  współfinansowania przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturowej, tworzonych wspólnie przez przedstawicieli podmiotów kultury oraz placówek oświatowo-edukacyjnych, odbiorcami tych przedsięwzięć powinny być przede wszystkim dzieci i młodzież szkolna oraz kadra oświatowa, rodzice i opiekunowie.

Partnerzy

TOP